Modele ekonometryczne

MODELE ekonometryczne klasyfikujemy ze względu na pięć kryteriów. Modèle ekonometryczny za POMOCA równania (układu równań) pomaga wyjaśnić mechanizm zmian zachodzących w badanym obszarze. Opisuje powiązania między danymi wielkościami ekonomicznymi. Jest à formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości Ekonomicznych. Zbudowanie modelu ekonometrycznego aucune nie tylko dobrej Znajomości teorii Ekonomii oraz wiedzy matematyczno-Ekonomicznej, lecz również Znajomości Praktyki Ekonomicznej. Modèle ekonometryczny Powinien posiadać nie tylko wartość poznawczą z points widzenia teorii Ekonomii, ALE również wartość praktyczną, CZYLI aby mógł SLUZYC jako Narzędzie wnioskowania w przyszłości. Ekonometria jest często Mylona ze statystyką. Wiele Metod statystycznych ekonometrycy uważają za metody ekonometryczne i czasem stode ą ne nich własne nazewnictwo. MODELE ekonometryczne są modelami matematyczno-statystycznymi zastosowanymi w Ekonomii.

W klasyfikacji nauki Polskiej kbn nie istniał dział “Statystyka” w Sensi e Metod statystycznych możliwych ne użycia w diffĂŠrents naukach, metody statystyczne Można było rozwijać tylko w ramach ekonometrii. Rozgraniczyć należy również ekonometrię OD Ekonomii matematycznej (Analiza Ekonomiczna wykorzystująca matematykę). Jako exemple klasycznych modeli liniowych rozpatrywanych w statystyce wskazać Można również liniowy Model prawdopodobieństwa (LMP), TJ. najprostszy modèle regresji pozwalający pronozować występowalność rozpatrywanego zdarzenia. Modèle dix przyjmuje Postać: podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest modèle ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny BPR stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu Ekonomicznego (zjawisk, procesów) OD czynników, które je kształtują, wyrażony w formie pojedynczego równania Bądź układu równań. Strukturę każdego równania określają: zmienna objaśniana, zmienne objaśniające (nielosowe lub losowe) mające ustaloną treść ekonomiczną, PARAMETRES Strukturalne, zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści oraz określony Typ związku funkcyjnego między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi i składnikiem losowym. MODELE statystyczne używane w ekonometrii noszą nazwę modeli ekonometrycznych. MODELE makroekonomiczne opisują Zawiera wyższych RZ, ów, natomiast MODELE mikroekonomiczne opisują Zawiera rzków.

W szerszym pojęciu modèle ekonometryczny obejmuje nie tylko te MODELE, które zawierają matematyczny BPR istniejących prawidłowości Ekonomicznych, ALE również i te, które obok opisu przygniatającej pozwalają na wybór rozwiązań optymalnych. W takich modelach, obok zależności funkcyjnych wyznaczają Obszar użytkowania decyzji, występuje Funkcja kryterium, ZWANA również funkcją celu, qui wybór wariantu optymalnego wyraz użytkowania. Natomiast w węższym Sensi e modèle ekonometryczny odnosi się jedynie do modeli opisujących prawidłowości istniejące w gospodarce, un modelami Więc, którymi zajmuje się klasyczna Teoria Ekonomii.

Comments are closed.